18January2018

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN SPECIAL CONSULTATIVE STATUS WITH THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL OF THE UNITED NATIONS

ANBI Publicatieplicht

De World Council of Arameans (Syriacs) (“WCA”) – Wereldraad van Arameeërs (WRA) – is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw giften aan de WCA zijn hierdoor aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Daarnaast hoeft de WCA geen schenkings- of successierechten te betalen over ontvangen giften of nalatenschappen. In het kader van onze ANBI verplichtingen, bieden wij u hieronder inzage in diverse punten in deze door de VN erkende NGO.

World Council of Arameans (Syriacs)
Mozartlaan 161
7557 DN Hengelo

RSIN 816253328
Kvk nr. 08102250

Account number: 3967.30.620
IBAN: NL 71 RABO 0396 7306 20
BIC number: RABONL2U
Bank: RABOBANK
Place: Enschede-Haaksbergen
Address: Postbus 115, 7500 AC Enschede


ONZE MISSIE
De WCA is toegewijd om gehoor te geven aan de oproep om de rechten, vrijheid en gelijkheid van het Aramese volk te garanderen; het culturele erfgoed van haar voorouders te waarborgen en bevorderen; rechtvaardigheid te verzekeren; en alle Arameeërs te verenigen tot een volk dat zijn eigen toekomst bepaalt en internationaal erkend wordt.

Onze doelen zijn:

 1. Het verdedigen en bevorderen van de mensenrechten, waardigheid, vrijheid, gelijkheid, het welzijn en de belangen van het Aramese volk;
 2. Het opbouwen van een infrastructuur in hun thuisland en in de diaspora om zo hun culturele erfgoed te beschermen, ontwikkelen en promoten;
 3. Het waarborgen en versterken van de gemeenschappelijke identiteit en de sociale, culturele, politieke en economische cohesie van de Arameeërs;
 4. Het verenigen van alle Arameeërs wereldwijd tot een onafhankelijke en internationaal erkende natie in overeenstemming met het internationaal recht;
 5. Het handhaven, implementeren en bevorderen van handvesten, conventies, verdragen, verklaringen en resoluties van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Raad van Europa.BELEIDSPLAN & FINANCIËLE VERANTWOORDING
Beleidsplan 2014-2016: vier (4) speerpunten en twee (2) steunpilaren
Het WCA bestuur heeft ook dit jaar (2014) weer een driejarenplan uitgewerkt dat aandacht behoeft. Het beleid bestaat wezenlijk uit vier speerpunten (1-4) die enkel kunnen worden verwezenlijkt door twee steunpilaren (5-6). Bij elkaar beslaan deze zes aandachtspunten de volgende gebieden:

1. Identiteit
» De Aramese identiteit bevorderen en het Aramese zelfbewustzijn versterken.
We verwachten ook in 2014 weer lezingen te zullen geven, een seminar/conferentie te organiseren alsook artikelen en minstens een boekwerk te publiceren dan wel financieel bij te dragen aan de publicatie van een boek.

2. Diplomatieke betrekkingen en netwerken
» We willen nog zichtbaarder worden, meer resultaten bereiken en effectiever beleidsmakers en besluitnemers te bereiken.
Als erkende NGO bij de VN wonen we vergaderingen bij, geven we mondelinge en schriftelijke verklaringen af op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene Vergadering van de VN en de Mensenrechtenraad. We monitoren de mensenrechtensituatie van de Aramese christenen in het Midden-Oosten en alarmeren de lidstaten van de VN over hun onzekere toekomst in de herkomstlanden. Hetzelfde trachten we te doen bij de EU, de Raad van Europa en, in nauwe samenwerking met onze nationale lidfederaties, bij nationale overheden. Dit jaar willen we meer inzetten op het initiëren en onderhouden van nauwe contacten met invloedrijke overheidsinstanties, organisaties, leiders en intellectuelen. Op politiek terrein zullen we ons met name bezighouden met vraagstukken ten aanzien van Syrië en Turkije, waar de Aramese christenen worstelen met overleven en waar hun toekomst er niet rooskleurig uitziet.

3. Public Relations
» We willen de ideeën, activiteiten en prestaties van de WCA effectiever promoten teneinde bewustwording te creëren en derden te raken om ze tot actie te bewegen.
We zullen in 2014 nog actiever en effectiever gebruik gaan maken van de sociale media.

4. Youth Academy
» We willen zelfbewuste en effectieve Aramese jonge leiders ontwikkelen door trainingen en educatieve activiteiten aan te bieden, teneinde hen te inspireren, faciliteren en versterken in het kader van hun betrokkenheid bij het Aramese gemeenschapsleven.
Dit jaar trachten we studiesessies te organiseren in drie verschillende landen en enkele lezingen (mogelijk ook via het internet).

5. Fundraising
» Teneinde onze ideeën te verwezenlijken en onze activiteiten te consolideren en uitbreiden dienen we hoofdzakelijk in te zetten op het inzamelen van gelden.
Met onze goede naam en reputatie, die is gebaseerd op onze jarenlange vrijwillige en actieve inzet op de bovengenoemde terreinen, dienen we gebruik te maken van deze gunstige situatie. We gaan binnenkort onze fundraising campagne beginnen om onze strategie uit te werken. We zetten vooral in op het vinden van donateurs om daarmee structurele inkomsten te verkrijgen.

6. Reorganisatie
» Als wereldfederatie en een VN NGO willen we een sterke, gezonde, transparante en professionele organisatie worden die zijn lidorganisaties kan bijstaan, begeleiden, inspireren en versterken.
We hebben nog enkele actiepunten op onze takenlijst openstaan die ons zullen helpen om de komende jaren uit te groeien tot een gezonde, sterke en wereldwijd erkende internationale organisatie. Ons bestuur heeft ideeën besproken die we willen uitvoeren zodat zowel het WCA alsook onze lidorganisaties naar een nog hoger niveau kunnen worden getild in 2014-2016.

Financiële verantwoording
Hieronder kunt u de meest recente jaarverslagen van de WCA downloaden. Gezien onze vrijwillige werkzaamheden voor WCA kunnen we onze taken soms helaas niet zo spoedig afronden als we idealiter wensen. Daarom presenteren wij u vóór 8 mei 2015 de jaarverslagen van 2013 en 2014 die door een onafhankelijke boekhouder worden nagekeken.


In 2010, heeft een speciaal opgezet team van PricewaterhouseCoopers (PwC) Nederland de BTW en vennootschapsbelasting positie van de WCA (destijds Syriac Universal Alliance (“SUA”)) beoordeeld, in het kader van hun Corporate Responsibility Programme. Andere diensten die PwC aan de WCA hadden verleend, waren onder andere de audit van de balansen en resultatenrekeningen voor 2008 en 2009, welke de WCA in staat stelde haar leden te voorzien van een transparante financiële administratie. In het contract dat met PwC werd overeengekomen, verklaarde PwC onder meer het volgende: "PricewaterhouseCoopers has a great deal of sympathy for the ideal backgrounds of SUA. Therefore we see our efforts for this project as part of our own social responsibility and will not charge any fees regarding this project".


HET BESTUUR
Voor een overzicht van het bestuur verwijzen wij u graag naar de desbetreffende betreffende pagina op onze website.


BELONINGSBELEID
Bestuursleden van de WCA ontvangen geen beloningen voor hun (bestuurs)taken. Zij worden voorzien van vacatiegelden. De WCA heeft verder twee medewerkers in dienst – sinds oktober 2012 een projectmanager en sinds februari 2013 een Syria Desk Officer – die naar redelijkheid en billijkheid worden vergoed voor hun voltijd dienstverband. Voor de WCA werkt eveneens, zonder daarvoor enige vergoeding uit te keren, een stagiaire.

ACTIVITEITEN
Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze activiteitenpagina. Ook verwijzen wij u wederom naar onze financiële jaarverslagen hierboven alsook naar onze fotogalerij. Deze activiteiten zijn de resultaten van de implementatie van onze doelstellingen en weerspiegelen de veelsoortige WCA activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van:

PR & Media

 1. het informeren van overheden, NGO’s, politieke en apolitieke instituten en het grote publiek over de ideeën en activiteiten van de WCA;
 2. het informeren en bewustwording creëren omtrent de zaken en vraagstukken (verleden, heden en toekomst) van de Arameeërs;
 3. het opzetten van netwerken met nationale en internationale instituten;
 4. het opzetten, promoten en het behouden van Aramese mediakanalen, websites, bladen of enig ander medium dat informatie verschaft.


Cultureel Erfgoed

 1. het faciliteren, ontwikkelen en promoten van trainingen en educatie over het Aramese culturele erfgoed;
 2. het organiseren van symposia, conferenties, workshops en dergelijke;
 3. het aanmoedigen, steunen en promoten van Aramese studenten, geleerden, schrijvers, zangers, dichters en andere artiesten in hun inspanningen;
 4. al het nodige doen om Aramese historische voorwerpen, monumenten, kunst, literaire nalatenschap en meer te waarborgen en bevorderen.


Mensenrechten & VN Non-Gouvernementele Organisatie

 1. het beschermen en bevorderen van de mensenrechten van Arameeërs in samenspraak met enige regering of non-gouvernementele organisaties (NGO’s);
 2. het vertegenwoordigen van de Arameeërs bij de Verenigde Naties (New York, Genève en Wenen), Europese Unie, Raad van Europa of bij nationale overheden en NGO’s;
 3. het voorbereiden van discussiestukken en officiële voorstellen of communicaties, het oprichten van comités of het voorzien van consultatiediensten betreffende de Arameeërs voor de Verenigde Naties, Europese Unie en Raad van Europa;
 4. het nodige doen om asielrechten te verkrijgen voor Aramese vluchtelingen, in samenwerking met het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen, en om hun wettelijk recht op terugkeer te verzekeren.


WCA Youth Academy
Het ontwikkelen van zelfbewuste en effectieve jonge Aramese leiders door middel van educatieve activiteiten om hen te inspireren, faciliteren en hen te versterken in hun betrokkenheid bij de maatschappij, in het bijzonder de Aramese samenleving.

 

Wij ontvangen geen overheidssteun en vertrouwen op de vrijgevigheid van zorgzame individuen als u om een krachtige stem te geven aan de stemlozen. Uw donatie zal daadwerkelijk een verschil uitmaken!
Word ook donateur en steun onze zaak!

 

Newsletter

Please enter your e-mail address in order to receive the latest WCA news!